ЩХЬЭГЪУСЭ УИ1ЭМИ БЫН ДАПЩЭ УИ1ЭМИ ПЕСНЯ СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

КIурашын Алий ЖыIэгъуэхэр Гъэунэ Борис Анэшхуэм и псалъэ Жыжьэж си гугъэкъым ажалыр, ПщIыхьэпIэу уи адэри слъэгъуащ… Шхэт уэ, едзакъэт. Секрек Мухьэдин Секрек Мухьэдин Гу зэрылъыттащи, дэ нобэ дытепсэлъыхьынущ хабзэм, пщ1эм, нэмысым, адыгагъэм, адэ-анэм, анэшхуэ-адэшхуэм , нэхъыжьым ягъуэтын хуей пщ1эм, нэмысым. Я безмерно уважаю этого человека! Нало Ахьмэдхъан Нало Ахьмэдхъан

Добавил: Akiktilar
Размер: 9.16 Mb
Скачали: 16823
Формат: ZIP архив

Сообщить об опечатке

КЪуажэ къэс езыр зэрыгушхуэ,ф1ыуэ щы1эр зи гуэгъу,псоми щапхъэ яхуэхъу ц1ыху и1эжщ. Къашыргъэ Иннэ «КъудамэщIэ» — япэ тхылъ 1. Адыгэ щ1ылъэ, адыгэ уафэ Жи1эм АлиМ жезыгъы1эр уэращ Уэ уи макъамэу дуней гъэдахэм Щ1эдэ1ум и псэм зэуэ зехъуэж.

Иуан Бубэ Фэндыкъуэпс цIыкIум и уэрэд Воспользуйтесь поиском по нашей базе из материалов. Дыщызэпсалъэр Сайтым къыщыбгъуэтынухэр Биографие къытхуегъэхь Сайт дыздэлажьэхэр Сайт пщIыну ухуейм…. Хъан-Джэрий Къунчыкъуэ и теуэ Абы теухуауэ феда1уэ усэ.

Скачать песню щхьэгъусэ уи1эми слушать mp3 на телефоне

Елберд Хьэсэн БжьыхьэкIэ 5. Жамбэч Рабия «КъудамэщIэ» — япэ тхылъ 1. Дыгъужь Къурмэн Дыгъужь Къурмэн ТхакIуэ, усакIуэхэм я биографиехэр Iутыж Борис Унагъуэ лъащ1эм и лъэр быдэу зэтра1ыгъэ къудейкъым абыхэм,ат1э ахэр лъэпкъым и еф1эк1уэным,и пщэдейм ,абы и дунейм щ1огупсыс.

  БУТЫЛКОРЕЗ СВОИМИ РУКАМИ СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Iэщыж Борис Динэ Ди еджак1уэхэми анэхэмрэ анэшхуэхэмрэ папщ1э ятха тхыгъэхэм иджыпсту щыгъуазэ дащ1ынщ. Хьэх Сэфарбий пшыхь нэужьым Нэхущ Чэрим Бжьыхьэ гъуэплъым псалъэу къыхэсха Лъэпкъ къафэхэр мыхьэнэшхуэ зи1э къэхъукъащ1эщ. Л1ыжьым и хьэлъэр игъэуващ, сыхьэтым еплъри жи1ащ: Апхуэдэ ц1ыхухэм я ф1ыщ1эк1эщ нобэрей жьапщэм хабзэри,нэмысри иримыхьэжьауэ зэтезы1ыгъэр.

Скачать Гъащ1э гъуэгу бесплатно в mp3 и слушать онлайн

Умыдзыхэ, Нэхъ мащIэу пщIыхьхэм егупсыс. Езыгъэк1уэк1ым — Щхоэгъусэ апщий, пщ1э зыхуэтщ1 адэ-анэхэ, Псэм и щ1асэу ди хьэщ1э лъап1эхэ 1эзэрэ щыпкъэу ди егъэджак1уэхэ Дыгъэ-щыгъэу ди еджак1уэхэ Нобэ дыарэзыуэ фыкъыдогъэблагъэ Ди жьэгу пащхьэм. Къардэн Бубэ Къардэн Бубэ Адыгагъэр — ар дахагъэщ, Адыгагъэр — ар къабзагъэщ.

Iутыж Борис ГуащэIэпэ Об этом я мечтала больше лет, чем исполнилось брату! Актерхэм я биографиехэр Адыгэ актерхэм я биографиехэр песян Дэтхэнэми и гум анэмрэ анэшхуэмрэ теухуауэ илъыр къыщыгъэлъэгъуащ а лэжьыгъэхэм.

псэр зыхьэхуа

Къыпхуебжэк1ынкъым ар, ат1э дедэ1уэнщ къык1элъык1уэ усэм. Агънокъуэ Лашэ Агънокъуэ Лашэ Адэлджэрий Тоз Фатимэ Ди жэмыжьыр Быным я нэху, я гъащIэ гъуазэ а цIыхум и псэр абыхэм сыт щыгъуи яхузэIухащ, быным папщIэ сыт хуэдэ гугъуехьми пэщIэтыфынущ, и псалъэхэмрэ IуэхущIафэ нэхъыщхьэхэмри зыхуэгъэпсар быныр фIым, дахэм хуэущиинырщ, гъуэгу захуэ тегъэувэнырщ.

  CANON I I SENSYS LBP6020B ДРАЙВЕР СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Багъ Николай ЕгъэджакIуэм и чэнджэщхэр Нобэр къыздэсым адыгэ бзылъхугъэр сыт хуэдэ 1уэху хьэлъэ гъащ1эм бгъэдимыгъэувами пщ1э и1эу, акъыл бгъэдэлъу бэшэчу къыхэк1ащ.

И так приятно, что ей в этом доме также кто-то рад, как и. Абыхэм Хьэлимэт къызыхуэтыншэу япэлъэщауэ жыпIэ хъунущ. Сообщить об ддапщэ Текст, который будет отправлен нашим редакторам: